តំណាងចែកចាយ
យើងគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាឧស្ម័ននិងធុងហ្គាស LPG / CNG / LNG នាំមុខគេ។

តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកចែកចាយរបស់យើងទេ?

បច្ចុប្បន្នយើងមានអ្នកលក់ជាង 20 ប្រទេសហើយយើងកំពុងពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជាមួយនឹងក្រុមថាមវន្តរបស់យើងនិងល្បាយនៃការដឹងពីរបៀបដែលមកពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃពិភពលោកយើងមានបំណងគ្របដណ្តប់តំបន់ថ្មីនិងពង្រីកបណ្តាញរបស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលទីផ្សារប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG អាចដំណើរការបាននៅជុំវិញពិភពលោក។

សូមជ្រើសរើសម៉ាកផលិតផលរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ។

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP