ហេតុអ្វី។ Energia?
យើងគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាឧស្ម័ននិងធុងហ្គាស LPG / CNG / LNG នាំមុខគេ។

ហេតុអ្វី។ Energia?

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន?

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នាំមុខប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 15 ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈក្នុងតំបន់ពីការិយាល័យតំបន់ផ្សេងៗគ្នានិងពីការិយាល័យកណ្តាលរបស់យើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល។

ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG ល្អបំផុតដែលត្រូវបានផលិតដោយសមាសធាតុដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ។

យីហោផ្សេងៗគ្នាដែលនឹងបំពេញតម្រូវការអតិថិជនរបស់អ្នកនៅក្នុងទីផ្សាររបស់អ្នក។ ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងអ្នកនឹងអាចតំឡើង Autogas ឬ CNG Systems បានស្ទើរតែគ្រប់រថយន្តទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក។ដៃគូENRRGIA នឹងរីករាយជាមួយនឹងផលិតផលប្រភេទផ្សេងគ្នាដើម្បីធានាថាពួកគេមានតម្រូវការរបស់ពួកគេទាំងអស់សម្រាប់ទីផ្សាររបស់ពួកគេ។

  • សេវាកម្មរហ័ស
  • ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើមូលដ្ឋានជាប្រចាំ។
  • ការគាំទ្រទីផ្សារដើម្បីជំនះឧបសគ្គនៅតាមទីផ្សារផ្សេងៗគ្នានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អប្រសើរ។
  • ដៃគូពាណិជ្ជកម្មយូរអង្វែងដែលនឹងព្យាយាមឱ្យបានជោគជ័យបំផុតសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក។។

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP