ហេតុអ្វី LNG?

LNGគឺជាធាតុរាវនៃCNG នៅក្នុងពាក្យមួយទៀតវាគឺជាហ្គាសរាវធម្មជាតិ។ LNGគឺជាប្រភេទហ្គាសCNGបុរាណដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យត្រជាក់ដល់ចំណុចនៃធាតុរាវ។ហ្គាសរាវធម្មជាតិគ្មានពណ៍ គ្មានជាតិកាត់ និងគ្មាជាតិពុល។ LNGគឺជាឥន្ធនៈជំនួសថ្មីដែលទូទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកប៉ាល់សមុទ្រធំៗ រថយន្តដឹកឥវ៉ាន់ធំៗនិងរថយន្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសមួចំនួន។ ប្រើប្រាស់ហ្គាសLNGលើរថយន្តមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងគ្នានៅជុំវិញពិភពលោក។ អត្ថប្រយោជន៏នៃទម្រង់សារធាតុរាវបង្កើតហ្គាសLNGយ៉ាងងាយស្រួល ក្នុងការដឹកជញ្ជូនពីចំណុចផ្សេងៗដោយមិនត្រូវការ បណ្ដាញទុយោនៅក្នុងករណីចាំបាច់លើការវិនិយោគ ខ្នាតធំ។ដូច្នេះដំណាក់កាលហ្គាសរាវបានបង្កើត ហ្គាសប្រភេទCNGឆាប់រហ័សដើម្បីដឹកជញ្ជូនហើយនិងសមត្ថភាពផ្ទុកសម្រាប់រថយន្តឥន្ធនៈគឺបានកើនឡើងនៅក្នុងទម្រង់ហ្គាសរាវ។

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP